Skip to content Skip to footer

Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja „Lietuvos čiuožimo federacijos“ juridinio asmens kodas 190652099, adresas K.Baršausko g. 81-21, Kaunas (toliau – Federacija) kaip duomenų valdytojo vykdomo Federacijos veikla suinteresuotų asmenų (toliau – Jūs) asmens duomenų tvarkymo pagrindinius principus ir tvarką, Jums bendradarbiaujant ar ketinant bendradarbiauti su Federacija, naudojantis Federacijos teikiamomis paslaugomis bei lankantis internetinėje svetainėje www.lcf.lt

Politika skirta supažindinti Jus su Federacijos vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, remiantis kuria gali būti ar yra nustatyta Jūsų tapatybė: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita informacija.

Prisijungdami prie Federacijos  internetinės svetainės ir (ar) ja naudodamiesi, Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai susipažinę su Privatumo politika ir suprantate, kad Federacija tvarkys Jūsų pateiktą informaciją (įskaitant ir asmens duomenis) tiek, kiek tai yra reikalinga  paslaugoms tinkamai suteikti ir (ar)  internetinės svetainės valdymo bei funkcionavimo užtikrinimui.

DUOMENŲ VALDYTOJAS
Lietuvos čiuožimo federacija, juridinio asmens kodas 190652099, adresas K.Baršausko g. 81-21, Kaunas.
Tel. +37069411300
El. paštas lsf.secretariat@gmail.com

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto arba kitų trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Federacijos partnerių.

Federacija,  be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

  • Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  • Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
  • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  • Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
  • Asmens duomenis tvarko tik tie Federacijos darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Federacija įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Federacijos tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Federacijos darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Federacijai suteikti.

Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Federaciją. Federacija nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Trečiosios šalys, tokios, kaip kurjerių tarnybos, naujienlaiškių  siuntimo tarnybos.

FEDERACIJOS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
Bendrovė tvarko šias pagrindines asmens duomenų kategorijas, tačiau jomis neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, adresas, telefono numeris, juridinių asmenų atstovų duomenys, internetinės svetainės https://narvesen.lt naršymo duomenys surinkti naudojamų slapukų pagalba, duomenys, reikalingi sutarčių sudarymui, teisinių ginčų sprendimui.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
Bendrovė asmens duomenis tvarko tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį; (ii) gavus Jūsų sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė; (iv) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
Asmens duomenis Federacija tvarko šiais pagrindiniais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

  • Teikiant interneto svetainėje nurodytas paslaugas;
  • Užtikrinant Federacijos ir Jūsų turto saugumą, Jūsų sveikatos apsaugą;
  • Federacijos žinomumo didinimo tikslu (tiesioginė rinkodara, vaizdo transliacijos iš renginio erdvių, socialinių tinklų paskyrų administravimas).

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
Federacijos surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Federacijos informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.

Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį su Federacija, tačiau Federacija ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Federacija siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai juos tiesiogiai pateikiate Federacijai ir (arba) lankydamiesi interneto svetainėje ir (ar) naudodamiesi teikiamomis paslaugomis.

Duomenys, susiję su Jumis, gali būti automatiškai generuojami, kai naršote Federacijos renginio interneto svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai su duomenų subjektu sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Federacija įsipareigoja iš duomenų subjektų gautus duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina sutartims su Federacija sudaryti (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Federacija perduoda duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Be to, Federacija gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Federacijai IT, audito ir kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Federacijos vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Federacijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Federacija pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Federacija taip pat gali teikti duomenų subjektų asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

DUOMENŲ TEIKIMAS UŽ ES/ EEE RIBŲ
Federacija neteikia duomenų subjektų asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų.

AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
Federacija, tvarkydama asmens duomenis, netaiko automatizuoto duomenų tvarkymo.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
Jūs turite šias teises:

gauti informaciją apie Federacijos tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;

kreiptis į Federaciją su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turite pateikti prašymą, kurį gavusi Federacija patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų;

kreiptis į Federaciją su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Federacija arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Jūs visas savo, kaip duomenų subjekto, teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Federacija elektroniniu paštu lsf.secretariat@gmail.com

Nepavykus išspręsti klausimo su Federacija, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

FEDERACIJOS PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS
Federacija valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook, Instagram, YouTube. Informaciją, kurią Jūs pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Federacijos paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Facebook, Instagram, YouTube socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate socialiniuose tinkluose, su kuo bendraujate ir kitą informaciją. Todėl, Federacija rekomenduoja perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus.

Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia:

Instagram privatumo politika: https://help.instagram.com/402411646841720;

Facebook privatumo politika:https://www.facebook.com/privacy/policy/

Federacija, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai suteikdami galimybę sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Federacija negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai Federacijai sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Federacijos paskyrose ar skaitant Federacijos pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkluose. Paprastai socialinių tinklų valdytojai Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Federacijai pasirinkus papildomus paskyrų nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau Jums naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su Federacija per socialinius tinklus, apsilankant paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus juose, Federacija gauna informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Federacijos parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

SLAPUKAI

Slapuko pavadinimasRenkami duomenysSlapuko paskirtisGaliojimo laikas
CookieLawInfoConsentIP adresas, naršyklės pavadinimas, slapukų atmintisBūtinieji slapukaiIki sesijos pabaigos
woocommerce, wp_woocommerceKrepšelio atmintis (saugo neapmokėtą krepšelį palikus puslapį)Eshop slapukaiiki 30 dienų
NIDReklamos profilio informacijaReklamos slapukai6 mėn.
_ga, _gid, _gatFacebook reklamos profilio informacijaGoogle analytics slapukai2 metai
_fbp, frGoogle reklamos profilio informacijaFacebook pixel slapukai2 mėnesiai